Show giải trí 100 Triệu 1 Phút Mùa 6

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

12,5M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

15,16,17/04/2024