Sự kiện "Kỉ niệm 10 năm của STARBUCKS" ngày 12/12/2023

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

61.25m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

12/12/2023