Sự kiện hội thảo tại Khách sạn Nikko

Loại màn hình

 P3 OD 2

Kích thước

45.50m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

20/12/2023