Sự kiện HOZO MUSIC INDUSTRY WORKSHOP 2023

Loại màn hình

P3m1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

22/12/2023