Show sự kiện ngày 3/4/2024 tại khách sạn Sheraton

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

 

12M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

3/4/2024