Sự kiện "Cùng chung khát vọng 10 năm tiếp nối thành công" của bệnh viện Quốc Tế CITY

Loại màn hình

P3m1

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

18/01/2024