Sự kiện tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình

P3O

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

19/01/2024