Sự kiện Công ty TNHH PMG INTEGRATED COMMUNICATIONS

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

10/04/2024