Sự kiện Liên Hoan Phim Quốc Tế Hồ Chí Minh_Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ

Loại màn hình

P3OD1 & 30MP4OD22

Kích thước

 

111M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

6/4/2024