Sự kiện Charm ngày 23/05/2024 Gem Center

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

18M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

23/05/2024