Sự Kiện tại Trung Tâm Hội Nghị Tỉnh Hậu Giang

Loại màn hình

P2.05

Kích thước

 

4.92M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

22-24/05/2024