Show Anh Trai Say Hi ngày 17,18/05 và 21/05/2024

Loại màn hình

Transparent LED screen P3.91-7.82

Kích thước

 

194M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

17,18/05 và 21/05/2024