Sự kiện công ty Châu Duy Phát ngày 15/05/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

18M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

15/05/2024