Sự Kiện Ngày 19/05/2024

Loại màn hình

P3O

Kích thước

 

76M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

19/05/2024