Hội thảo ngành bất động sản

Lotte Hotel

Loại màn hình

p3 Outdoor

Kích thước

30m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

30m