End Year Party của FWD 

Loại màn hình

P3OD

Kích thước

40m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

13/01/2023