Sự Kiện Ngày 08/06/2024

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

31M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

08/06/2024