Year End Party Bệnh Viện Hạnh Phúc

Loại màn hình

p3 Outdoor

Kích thước

56m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

06/01/2023