Tiệc trưa ngày 08/02/2023

Loại màn hình

P3O

Kích thước

15m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

08/02/2023