Tiệc công ty LUXASIA

Loại màn hình

P3O

Kích thước

18m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

28/02/2023