Sự kiện Fintech Conference Asia Tour

Loại màn hình

p3in

Kích thước

30m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

15/03/2023