Sự kiện Year End Party 2023 của KARCHER

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

02/02/2024