Sự kiện của Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

31/01/2024