Sự Kiện Vinh Danh của ELLE tại Nhà hát thành phố

Loại màn hình

 p3M1

Kích thước

45m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

16/03/2023