Ngày giỗ cha Phanxico Trương Bửu Diệp

Loại màn hình

P3OD & P4OD1

Kích thước

6m & 12m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

10-12/03/2023