Sự kiện ở Gem Center - Sanofi Học Viện CHC

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

48m2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

15/03/2023