Sự kiện Tiệc Thôi Nôi Bé Quốc Trường

Loại màn hình

P302

Kích thước

11.25m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

27/01/2024