Sự Kiện tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

25/01/2024