Sự kiện tại Tòa nhà Viettel - Tháp B

Loại màn hình

p3 outdoor

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

06/04/2023