Sự Kiện tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình

P3OD

Kích thước

 

28M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

02/03/2024