Sự kiện tại Nhà thờ Tắc Sậy

Loại màn hình

P3OD2 

Kích thước

 

18M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

10,11,12/03/2024