Sự kiện tại Gem Center- Sảnh Grand Castor

Loại màn hình

P3M1

Kích thước

42m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

20/01/2024