Sự Kiện Ngày 20/01/2023

Loại màn hình

P30

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

20/01/2024