Sự kiện của Công ty CPTĐ LEC GROUP

Loại màn hình

P3O

Kích thước

24m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

20/01/2024