Sự kiện tại Đài Truyền Hình HTV "Dân hỏi chính quyền trả lời"

Loại màn hình

P3m1

Kích thước

13.5m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

07/01/2024