Sự kiện tại Công ty TNHH BẰNG HỮU VIỆT

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

12/06/2024