Sự kiện tại Công ty CỔ PHẦN F.A

Loại màn hình

P3O2

Kích thước

 

18M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

30/03/2024