Sự kiện Ruckus Partner Night tại Saigon South Marina Club

Loại màn hình

P3O

Kích thước

15m2

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

22/12/2023