Sự kiện tại Phim Trường B Dân Hỏi Chính Quyền Trả Lời

Loại màn hình

p3M1

Kích thước

22m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

08/03/2023