Sự kiện ngày 25/04/2023 tại Khách sạn Park Hyatt

Loại màn hình

p3M1

Kích thước

11.25m

Tỷ lệ điểm chết

Không có 

Thời gian

25/24/2023