Sự kiện Mega Care tại White Palace HVT - Sảnh ALPAS 3

Loại màn hình

P3OD

Kích thước

11.25m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

19/04/2023