Sự kiện ngày 24,25/04/2024

Loại màn hình

P3O2 

Kích thước

 

32M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

24, 25/04/2024