Show Sự kiện ngày 30/04/2024 tại Charm Hồ Tràm

Loại màn hình

P3O2 & P3O

Kích thước

 

196,5M2 & 15M

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

30/04/2024