Sự Kiện ngày 24/03/2023 Khách sạn Pull Man

Loại màn hình

P3 M1

Kích thước

21m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

24/03/2023