SỰ KIỆN NGÀY 16/03/2024

Loại màn hình

P3O2 

Kích thước

 

15M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

16/03/2024