Sự kiện ngày 11,12/06/2024

Loại màn hình

P3OD2

Kích thước

 

36M2

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian 

 

11,12/06/2024