Sự Kiện Ngày 03/06/2023

Loại màn hình

p4 OD1

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

03/06/2023