Sự Kiện Liên Hoan Các Chuỗi Nhà Hàng

Loại màn hình

P3OD

Kích thước

8m

Tỷ lệ điểm chết

Không có

Thời gian

12/04/2023