Ghi hình tại Phim trường Sky Shop

Loại màn hình

P2.9

Kích thước

9.75m

Tỷ lệ điểm chết

Khồng có

Thời gian

14-15/04/2023