Sự kiện Lễ Tổng Kết tại Trường Mầm Non 30-4

Loại màn hình

 p3 OD

Kích thước

15m

Tỷ lệ điểm chết 

Không có

Thời gian

26/05/2023